Voor 13u besteld, de volgende dag geleverd

Gratis verzending

Belgische webshop

Scherpste prijs

NL

ALGEMENE VOORWAARDEN ATTITUDEZ BV

BELANGRIJK: alvorens een aankoop te kunnen doen, dienen klanten de algemene voorwaarden gelezen en goedgekeurd te hebben. Voor klanten die een account aanmaken op deze webshop, wordt eenmalig gevraagd deze algemene voorwaarden te lezen en goed te keuren. Klanten die geen account hebben maar toch iets wensen te kopen, dienen voor elke aankoop deze algemene voorwaarden te lezen en goed te keuren. Dit wordt gevraagd op de bestelpagina, alvorens men kan overgaan tot betalen.

ARTIKEL 1 - Identificatie van de verkoper

AttitudeZ BV (verder vermeld als AttitudeZ)

Verrekijker 11, 8750 Wingene – België

BTW: BE0523942332

e-mail: info@attitudez.be

ARTIKEL 2 - Algemeenheden en definities

De op deze website vermelde voorwaarden zijn de enige geldige voorwaarden. AttitudeZ kan te allen tijde veranderingen aanbrengen in deze algemene voorwaarden. Lopende bestellingen worden echter wel steeds afgehandeld onder de voorwaarden die op het moment van aankoop van toepassing waren. De laatst gewijzigde datum van de voorwaarden is steeds terug te vinden onderaan deze pagina.

Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht.

Naast op de website vermelde algemene voorwaarden kunnen – indien nadrukkelijk aangegeven – aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in den beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders bepaald.

Door het plaatsen van een bestelling of het aankopen van een product, aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die vermeld staan op de website.

ARTIKEL 3 - Prijzen, promoties en aanbod

3.1. PRIJZEN

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW, Recupel, Auvibel, BEBAT en Reprobel. Speciale aanbiedingen zijn geldig zolang als vermeld op de webshop. De koper kan op geen enkel moment beroep doen op een weergave/printscreen van de website wanneer deze afwijkt van de live omgeving.

De klant betaalt telkens de prijs voor het product die op het moment van de bestelling van kracht was. De koper is de prijs verschuldigd die AttitudeZ in haar bevestiging van deze voorwaarden aan hem/haar heeft medegedeeld. AttitudeZ behoudt zich het recht voor om de prijs van bestellingen in uitzonderlijke gevallen na de totstandkoming van de overeenkomst nog aan te passen aan de juiste prijs wanneer de prijs ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zou zijn.

De prijs van een geplaatste bestelling zal nooit zonder reden verhoogd worden. Wanneer toch een van bovenstaande fouten vastgesteld wordt, wordt de klant op de hoogte gebracht van die fout. Deze heeft dan de kans om de bestelling alsnog te aanvaarden, of om deze kosteloos te annuleren.

3.2. PROMOTIES

De klant kan enkel beroep doen op promoties in de periode dat die bepaalde promotie loopt. Tijdens die periode zal de promotie geafficheerd staan op de webshop bij de desbetreffende producten.

3.3. AANBOD

Het productaanbod is geldig zolang de voorraad bij AttitudeZ strekt. Leveringstijden kunnen dan ook uitzonderlijk afwijken wanneer onvoorziene stockbreuk zich voordoet. AttitudeZ behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de aanbod- en/of productomschrijvingen van (een) product(en) en eventuele gecombineerde opties op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zouden zijn.

Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel. Bij vragen of twijfel over bepaalde producten, gelieve eerst contact op te nemen met de klantendienst alvorens over te gaan tot een aankoop. Dit kan via mail (info@attitudez.be).

Multi Bazar doet er alles aan om het aanbod en diens productbeschrijvingen up-to-date te houden. Om misverstanden te vermijden, wordt de klant gevraagd om contact op te nemen met de klantendienst wanneer hij/zij extra informatie wenst over het product.

ARTIKEL 4 - Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Wanneer AttitudeZ een offerte opmaakt op naam, dan zijn de prijzen en voorwaarden 14 dagen geldig – tenzij anders vermeld op de offerte. Zonder het aanvaarden van deze overeenkomst, vervalt de offerte na de periode van 14 dagen.

Indien de consument de overeenkomst langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt AttitudeZ de ontvangst en de aanvaarding wederom via elektronische weg. Zolang deze aanvaarding niet werd bevestigd door AttitudeZ, kan de klant alsnog beslissen om de overeenkomst te ontbinden. De koper en AttitudeZ komen dus uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de overeenkomst. De elektronische bestanden van  gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als vermoeden van bewijs.

AttitudeZ houdt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.

Verder houdt AttitudeZ zich het recht om in volgende gevallen de uitvoering van de bestelling te weigeren:

ARTIKEL 5 - Eigendomsoverdracht

In afwijking van  art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen de exclusieve eigendom van AttitudeZ tot de gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de in bezit name van de goederen.

ARTIKEL 6 - Betaling

De klant kan zijn/haar bestelling rechtstreeks betalen op de webshop in een uiterst streng beveiligde omgeving (SSL secure betalingsmodule). Er kan betaald worden met VISA, MasterCard, Mister Cash, Pin-betaling (Nederland) en BCC (België). Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw rekening gedebiteerd.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld in een met SSL-technologie beveiligde omgeving. Om met SSL te betalen heeft de koper geen speciale software nodig. Een veilige SSL-verbinding kan herkend worden aan het “slotje” in de onderste balk van de browser, of aan de melding ‘https://’ in plaats van ‘http://’.

Alle (buiten-)gerechtelijke kosten die AttitudeZ heeft moeten maken, van welke aard dan ook, ten gevolge van de niet-nakoming door de koper van diens verplichting, worden ten laste gelegd bij de koper.

ARTIKEL 7 - Levering en leveringstijd

AttitudeZ doet zijn uiterste best om bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren. Er wordt ernaar gestreefd om pakjes binnen de 2 werkdagen te leveren. Er wordt echter beroep gedaan op een externe koerierdienst waardoor AttitudeZ niet kan instaan voor eventuele vertragingen. De uiterste leveringstermijn bedraagt 7 dagen, tenzij de klant na telefonisch of elektronisch contact akkoord is gegaan met een andere leveringstermijn.

Indien de vooraf meegedeelde leveringstermijn overschreden wordt, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht en kan deze indien gewenst de bestelling kosteloos annuleren.

Indien een product niet meer op voorraad is, kan een voorstel uitgewerkt worden met de klant om het product alsnog aan te kopen. Hier zal een benaderde periode meegegeven waarbinnen het product geleverd kan worden. Dit wordt bepaald op basis van afspraken die met de zakenpartners van AttitudeZ werden gemaakt. Wanneer deze zakenpartners hun afspraken niet nakomen, kan AttitudeZ hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Zoals hierboven vermeld, variëren de leverings- of verzendkosten van product tot product. Deze kosten worden steeds meegedeeld voor het bevestigen van de aankoop.

ARTIKEL 8 - Gebreken en Klachttermijn

Voor klachten in verband met de bestelling kan de koper terecht bij de klantendienst van AttitudeZ op mail info@attitudez.be of het nummer 0032 (0)51 35 95 47  (van maandag tot vrijdag: 9-12u en 13-16u).

Bij ontvangst van de bestelling dienen de producten nauwkeurig bekeken en geïnspecteerd te worden om eventuele schade op te merken. In geval van klachten over de goederen, dient de koper binnen de 2 werkdagen deze klachten via mail te melden (info@attitudez.be). In de mail dient duidelijk omschreven te worden wat de klachten zijn en er dienen foto’s van de schade alsook van de verpakking meegestuurd te worden. Wanneer er bij ontvangst van het pakket duidelijke sporen van schade op te merken zijn, moet de klant het pakje weigeren en onmiddellijk terug meegegeven met de bezorger.

De koper is – op de hieronder beschreven regeling omtrent inruilrecht na – niet gerechtigd producten terug te zenden indien er geen gemotiveerde klachten bestaan. Geschiedt dit zonder enige geldige reden toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de koper. AttitudeZ is in dat geval vrij om de producten voor de rekening en het risico van de koper onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de koper, aan de koper terug te zenden.

Klachten kunnen ook online ingediend worden bij de Europese Commissie d.m.v. het ODR platform.

 ARTIKEL 9 - Recht van verzaking en ruiling

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van dienstenovereenkomst.

Van dit verzakingsrecht zijn uitgezonderd software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling verbroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden verpakkingsmaterialen dienen bij de retourzending gevoegd te worden. De retourzending dient te gebeuren per post.

AttitudeZ is niet aansprakelijk voor enige schade – diefstal of verlies daaronder begrepen – die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Overeenkomstig wetboek economisch recht boek 6 kan de consument koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de koper welke verplicht is zijn/haar eigendom binnen de 14 dagen af te halen. Op verzoek en kosten van de koper kan het product ook worden bezorgd.

Ieder product dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en waarvan de verpakking onbeschadigd is,

De terugbetaling zal gebeuren binnen een maximale termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum dat de herroepen goederen terug ontvangen werden in de staat zoals vermeld in dit artikel en op dezelfde manier als waarop de goederen oorspronkelijk betaald werden.

ARTIKEL 10 - Garantie en aansprakelijkheid

De garantie van de geleverde producten door AttitudeZ is zoals wettelijke garantie. Producten die een gebrek vertonen binnen de garantieperiode dienen aangeboden te worden in onze hoofdzetel met bewijs van aankoop. Het laten ophalen van defecte goederen kan mits betaling van transportkosten.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen

Wanneer een artikel vanwege bovenstaande redenen opgezonden wordt naar AttitudeZ, dan is AttitudeZ genoodzaakt om de gemaakte onderzoekskosten door te rekenen aan de klant.

ARTIKEL 11 - Overmacht

In geval van overmacht kan AttitudeZ zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan: elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

ARTIKEL 12 - Namaak

De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×